Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete 67/2024. (III.04.) Kt. határozata alapján pályázatot ír ki helyi közszolgálati televíziós műsor készítésére és szolgáltatására.

Televíziós műsor készítésére és szolgáltatására vonatkozó általános feltételek:

A műsor készítésére és szolgáltatására vonatkozó valamennyi eszköz, dokumentum engedélyek beszerzése a pályázó feladata.

Személyi feltételek:

A pályázónak igazolnia kell a tevékenység végzéséhez való jogosultságát.

A pályázónak a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1 pontjában írt feltételeknek (átlátható szervezet) meg kell felelnie.

Tárgyi feltételek:

A jogszabályok által meghatározott tárgyi feltételeket biztosítani kell.

Ajánlati feltételek

Érvényes ajánlatot tehet, ha a Pályázó:

Gazdasági tevékenység folytatására jogosult vállalkozás vagy büntetlen előéletű magánszemély, ide értve ezek jogi személyiséggel nem rendelkező társaságait is,

Pályázó (amennyiben természetes személy) vagy vezető tisztségviselője (amennyiben nem természetes személy) tekintetében büntetlen előélet megléte,

Nem áll csőd- vagy felszámolási eljárás alatt,

Nincs 60 napnál régebben lejárt esedékességű köztartozása, (NAV igazolás)

Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá:

Az ajánlatot adók adatait, rövid cégismertetőjét, jelenlegi tevékenységének bemutatását.

A cégbírósági bejegyzés vagy vállalkozói igazolvány hitelesített másolatát.

A kapcsolattartó személy neve, telefonszáma és e-mail címét

A ténylegesen gyártott műsor részletes leírását, szakmai bemutatását, a műsor tartalmát, időtartamát, a szolgáltatás leírását.

Az elkészített műsor szolgáltatására, sugárzására vonatkozó adatokat.

A helyi közszolgálati televíziós műsor készítésére és szolgáltatására vonatkozó vállalkozói díjat.

A fenti dokumentumok/adatok közül a vállalkozó díj és a szakmai ajánlat tekintetében Kiíró nem biztosít hiánypótlási lehetőséget, minden egyéb irat tekintetében egyszeri hiánypótlás lehetősége biztosított.

Az ajánlatokat zárt borítékban, egy eredeti példányban kell beadni. A borítékon kérjük feltüntetni a „PÁLYÁZAT helyi közszolgálati televíziós műsor készítésére és szolgáltatására ” jelölést.

A pályázatot és annak minden csatolt nyilatkozatát aláírva kell benyújtani!

A Pályázónak, valamennyi feltételnek együttesen meg kell felelnie és ezek igazolását az ajánlatnak tartalmaznia kell. Amelyik ajánlat a fenti feltételeknek nem felel meg, az érvénytelennek minősül.

Az elbírálás szempontjai:

Az elbírálás elsődleges szempontja egyenlő arányban a megajánlott vállalkozó díj mértéke és a szakmai ajánlat tartalma.

A Kiíró által fizetendő maximum vállalkozói díj: 355.000,-Ft+ÁFA/hó

A vállalkozási szerződés időtartama: határozatlan

Az alaki és tartalmi követelményeknek megfelelő pályázók közül az kerül ki győztesen, aki összességében a legkedvezőbb ajánlatot tette. Ennek során Kiíró a vállalkozói díjat és a szakmai ajánlatot ellenőrzi és értékeli.

A pályázatokat az önkormányzati iroda megvizsgálja, hogy a pályázók a pályázati dokumentációban meghatározott alaki és tartalmai követelményeknek megfelelnek-e. Azon pályázót, amely a kiírt feltételek bármelyikének nem felel meg, a pályázati eljárásból – az arra való indokolás jegyzőkönyvbe vétele mellett – ki kell zárni.

A bizottság a pályázót határidő megjelölésével hiánypótlás benyújtására kérheti, melynek teljesítése a hiánypótlási felhívás e-mailben történt kibocsátásától számított 5. naptári nap. A hiánypótlás eredménytelensége kizárást von maga után.

Az értékelést követő eredményről ajánlatkérő elektronikus úton tájékoztatja a résztvevőket.

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy kedvező ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázatra jelentkezők a pályázatuk benyújtásának tényével tudomásul veszik, hogy a pályázat eredményével illetve eredménytelenségével kapcsolatban a Kiíróval szemben semmilyen igénnyel nem léphetnek fel.

A pályázat kiírója fenntartja azt a jogot, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése, vagy a kiírónak a szerződéstől történő későbbi elállása esetén a pályázat soron következő helyezettjével szerződést kössön.

A pályázók a jelen pályázati kiírás feltételeit magukra nézve kötelező jelleggel elfogadják.

Az ajánlat beadási határideje: 2024. május 31. 8:00

A beadás módja: lezárt borítékban a Gyömrői Polgármesteri Hivatalban (2230. Gyömrő, Fő tér 1.).

Döntés, pályázók értesítése: a lehető leghamarabb.

Szerződéskötés a döntést követő max.15. nap.

Jelen pályázati felhívás nem minősül szerződési ajánlatnak, a nyertes pályázóval a vállalkozási szerződés feltételeiről az ajánlatkérő tárgyalásokat folytat, amelynek során jogosult a jelen kiírásban közölt feltételeken változtatni.