Magyarország Alaptörvénye Bíróság fejezetének 27.cikk (2) bekezdése értelmében törvény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák (ülnökök) is részt vesznek az ítélkezésben.

A Köztársasági Elnök a 39/2023.(III.6) KE határozatával a bírósági ülnökök megválasztását 2023. március 7 és 2023. április 30. napja közé eső időtartamra tűzte ki, míg Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke 24/2023.(II.15.) OBHE határozatában megállapította a 2023. évben megválasztandó bírósági ülnökök.

Pest Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése 21 fő munkaügyi és 11 fő fiatalkorúak büntetőügyében eljáró ülnök megválasztására kapott felkérést.

 Az ülnökké válás feltételei:

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (Bjt.) rendelkezik az ülnökjelölés és választás szabályairól.

A Bjt. 212.§ (1) és 220.§ (1) d) pontjában rögzített általános feltétel szerint ülnöknek az a 30. életévét betöltött, de 70. életévét el nem érő magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság, vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.

A Bjt. a fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban és a katonai büntetőeljárásban eljáró katonai tanácsok ülnökeinek megválasztásához további feltételeket határoz meg.

A Bjt. 212. § (2) bekezdése a katonai büntetőeljárásban eljáró katonai tanácsnok a jelölt a Magyar Honvédségnél, illetve rendvédelmi szervnél hivatásos szolgálati viszonyban álljon.

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) 680. § (5) bekezdésében rögzített különös feltétel szerint a fiatalkorú elleni büntetőeljárásban ülnökként kizárólag

a) pedagógus,

b) pszichológus, vagy

c) a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban dolgozó személy vehet részt.

 Az ülnökök jelölése:

A Bjt. 213. § (1) bekezdés értelmében az ülnököket a bíróság illetékességi területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok és az egyesületek - kivéve a pártokat - jelölik.

A Bjt. 213. § (2) bekezdés a) pontja értelmében a fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei, nem pedagógus ülnökeit pedig az egyesületek, a foglalkozásuk szerinti érdek-képviseleti szervek, valamint az őket a Be. 680.§ (5) c) pontja szerinti munkakörben foglalkoztató, vagy korábban foglalkoztató szervezetek jelölik.

A tantestületek nyugdíjas, állományukba már nem tartozó pedagógust is jelölhetnek.

A Bjt. 213. § (3) bekezdés értelmében a katonai ülnököket - ideértve a Be. 698. § (4) bekezdésére tekintettel a Be. 680. § (5) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő katonai ülnököket is - a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek illetékes parancsnokai - az ott működő érdek-képviseleti szervek javaslataira is figyelemmel - jelölik.

A Bjt. 213. § (4) bekezdés értelmében a munkaügyi bíróság ülnökeit elsősorban a munkavállalók és munkaadók érdek-képviseleti szervei jelölik.

A jelöléshez szükséges dokumentumok, minta nyomtatványok továbbá a jelöléshez kötelezően csatolandó elfogadó nyilatkozat Gyömrő Város Önkormányzata honlapjáról letölthető (lentebb találhatóak meg a mellékletek), valamint a Gyömrői Polgármesteri Hivatal Titkárságán beszerezhető.

A jelölő és az elfogadó nyilatkozatot és a hozzájuk csatolt erkölcsi bizonyítványt, valamint a képesítést igazoló bizonyítványokat legkésőbb 2023. április 12-ig kell megküldeni a következő címre: 1052. Budapest, Városház u. 7. Pest Vármegyei Önkormányzati Hivatal Jegyzői Iroda

Gyömrő, 2023. 03. 27.

Tóth János

alpolgármester

 

Mellékletek: