Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rögzíti, hogy a helyi önkormányzat ellátja a törvényben meghatározott kötelező és az általa önként vállalt feladat- és hatásköröket. E törvényi felhatalmazás alapján Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 18/2014. (XI. 14.) önkormányzati rendelet 1. sz. mellékletében az önként vállalt feladatokat az alábbiak szerint szabályozza:

(Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mötv.) 10.§)

A – önként vállalt feladatB – jogszabály megjelölése, feladatellátás alapja
1testvérvárosi kapcsolatok szervezése, külföldi önkormányzatokkal való együttműködés, ezeken belül programok, rendezvények, látogatások szervezése, együttműködés kialakítása civil szervezetekkel való külkapcsolatokAlaptörvény 32. cikk k) pontja
2idegenforgalom helyi fejlesztésének összehangolása, idegenforgalom alakulásának elemzése, értékelése2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ 13. pontja
3jelzőrendszeres házi segítségnyújtás1993. évi III. törvény
4Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjrendszerévente a képviselő – testület határozatai szerint
5városi nagyrendezvények, szervezése, lebonyolítása, kiemelt kulturális programok támogatásatárgyévi költségvetési rendelet alapján
6önkormányzat tulajdonában lévő létesítmények térítésmentes biztosítása szabadidősport rendezvények lebonyolításaévente, költségvetési rendelet szerint
7lakossági önerős út- és járdaépítések támogatása1988. évi I. törvény, az éves költségvetési rendeletben meghatározott mértékben
8kéményseprő-ipari szolgáltatás nyomon követése2012. évi CLXXXV. törvény
9mezei őrszolgálat biztosításaÖnkormányzati renddelet alapján
10önkormányzati vagyon ingyenes átruházása2011. évi CXCVI. törvény
11településképi véleményezési eljárás - önkormányzati tervtanács működtetése településképi bejelentési eljárás, településképi kötelezés1997. évi LXXVIII. törvény 30/C.§, 1997. évi LXXVIII. törvény
12az épített környezet emberhez méltó esztétikus kialakítása, valamint a helyi építészeti örökség védelme1999. évi LXIII. tv.
13közterület-felügyelők működtetés2012. évi XLI. törvény
14városi kitüntetések, elismerő címek, díszoklevelek adományozásaÖnkormányzati renddelet alapján
15piac fenntartásaéves költségvetésben tervezettek és a képviselő – testület egyedi döntései alapján
16helyi adókkal kapcsolatos feladatokönkormányzati rendelet alapján, 1990. évi C. törvény
17rendőrség, civil szervezetek, egyesületek támogatásaéves költségvetésben tervezettek és a képviselő – testület egyedi döntései valamint a 2011. CLXV tv. alapján
18strandüzemeltetésa képviselő–testület döntése alapján